Hotărâri ale consiliului local

Hotărâri ale consiliului local începând cu anul 2020


Anul 2019

Document Deschide
Hotărâre privind aprobarea implementării obiectivului de investiție:"Construirea a 8 fântâni comunale în comuna Stănița, jud. Neamț" Deschide
Hotărâre privind aprobarea alocării unui ajutor de urgență în sumă de 4.000 lei din bugetul local al comunei fam. Tiron Vasile Deschide
Hotărâre privind aprobarea efectuării cheltuielilor pentru balastarea unor drumuri comunale și ulițe sătești din comuna Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2019, trimestrul IV Deschide
Hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.60/29.08.2019 privind aprobarea inișierii procedurii de demolare corpului de cladire în stare avansată de degradare din incinta Dispensarului uman din comuna Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind aprobarea marcării materialului lemnos din pădurea proprietate a Primăriei Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre de modificare a H.C.L. nr.57/08.08.2019 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Stănița și aprobarea Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare. Deschide
Hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție: "Modernizare drumuri sătești comuna Stănița, jud. Neamț" Deschide
Hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă al comunei Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2019, trimestrul III Deschide
Hotărâre privind inițierea procedurii de demolare a corpului de clădire în stare avansată de degradare din incinta Dispensarului uman din comuna Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la actualizarea,modificarea și commpletarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS Deschide
Hotărâre privind aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS Deschide
Hotărâre de modificare și completare a H.C.L. nr.37/30.05.2019 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii făra contract din comuna Stănița și aprobarea regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare Deschide
Hotărâre privind neasumarea responsabilităților organizării procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor /acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local Deschide
Hotărâre privind modificarea HCL nr.19 din 09.03.2018 privind atribuirea și încheierea contractului delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ECONEAMȚ" din Zona 2, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din județul Neamț Deschide
Hotărâre privind aprobarea alocării unei finanțări Consiliul Local al comunei Stănița Deschide
Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2019, trimestrul II Deschide
Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2019, trimestrul III Deschide
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Deschide
Hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri privind colectarea selectivă a deșeurilor Deschide
Hotărâre privind acordarea unor premii în bani de la bugetul local Deschide
Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2019, trimestrul I Deschide
Hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli pentru organizarea unor manifestări tradiționale cu ocazia Zilei Comunei 20 iulie 2019-Sf. Ilie Deschide
Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului "Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale" Deschide
Hotărâre privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de arendă la Consiliul Local al Comunei Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind modificarea, prin act adițional, a unor contracte de închiriere a unor suprafețe de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Stănița Deschide
Hotărâre privind aprobarea marcării materialului lemnos aflat pe domeniul public al comunei Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind aprobarea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică Deschide
Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.66/2018 referitoare la Organigrama și Statul de funcții pentru aparatul de specialitate a primarului comunei Stănița și a serviciilor subordonate Deschide
Hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2019, trimestrul II Deschide
Hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fara contract din comuna Stănița și aprobarea Regulamentului privind stabilirea și aplicarea txei speciale de salubrizare Deschide
Hotărâre privind aprobarea acordării unui premiu în valoare de 1.000 de lei doamnei Buzdugan Anica, care a împlinit vârsta de 100 de ani Deschide
Hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al comunei Stănița PC Pr. Ionuț Florin Grecu Deschide
Hotărâre privind perlungirea prin act adițional, a contractului de închiriere a imobilului (apartament),în suprafață de 60,12 mp în domeniul privat al comunei Stănița. Deschide
Hotărâre privind aprobarea alocării unui ajutor de urgență din bugetul local al comunei fam. Neculai Benone Deschide
Hotărâre privind aprobarea marcării materialului lemnos aflat pe domeniul public al comunei Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.2 la Contract de lucrari nr.4432/01.10.2018 pentru obiectivul de investiție - "Modernizare drumuri satesti în comuna Stănița, jud. Neamț" Deschide
Hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.2 la Contract de lucrari nr.2651/25.05.2018 pentru obiectivul de investiție - "Modernizare drumuri satesti în comuna Stănița, jud. Neamț" Deschide
Hotărâre privind rezilierea,prin act adițional,a unor contracte de închiriere a unor suprafețe de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței consrucției suprafața de 950 mp pentru comnstruirea unei locuințe proprietate personală domnului Leahu Cătălin Daniel,în condițiile legii nr.15/2003 Deschide
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Deschide
Hotărâre privind modificarea, prin act adițional, al contractului de închiriere a unor suprafețe de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Stănița a domnului Apostol Gheorghe Deschide
Hotărâre privind rezilierea,prin act adițional,a unor contracte de închiriere a unor suprafețe de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la Contract de lucrari nr.4432/01.10.2018 pentru obiectivul de investiție - "Modernizare drumuri satesti în comuna Stănița, jud. Neamț" Deschide
Hotărâre privind aprobarea și actualizarea "Planului de apărare în cazul producerii unei situații de urgență specifice provocate de curtemure și/sau alunecări de teren pentru comuna Stănița" Deschide
Hotărâre privind stabilirea unor taxe specifice pe linia de protecție civile Deschide
Hotărâre privind aprobarea Actului adițional al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situașii de Urgență Deschide
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Stănița pe anul 2019 Deschide
Hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală curentă și trecerea evidența fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate Deschide
Hotărâre privind modificare Hotararea Consiliului Local al comunei Stănița nr.6/31.01.2019, privind stabilirea salariilor de bază ale funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Stănița, începând cu data de 1 ianuarie Deschide
Hotărâre privind aprobarea actualizării devizului gemneral cu rest lucrări și cu modificările O.U.G nr.114/2018 al investiției-"Modernizare drumuri de interes local în comuna Stănița, jud. Neamț" Deschide
Hotărâre privind aprobarea investiției:"Modernizare D.C. 64 Veja-Vlădnicele și a unordrumuri de interes local din comuna Stănița, jud. Neamț" Deschide
Hotărâre privind aprobarea trecerii drumului forestier FE2 ce face legătura între județul Neamț și Iași și ale terenurilor aferente acestuia din domeniul public al statului si administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, în domeniu public al comunei Stănița și în administrarea Consiliului Local Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind aprobarea și actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Stănița Deschide
Hotărâre privind graficul de ședințe al Consiliului Local Stănița pentru anul 2019 Deschide
Hotărâre privind scoaterea din evidență fiscală curentă și trecerea evidența fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate. Deschide
Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.45/31.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciilre în subordinea Consiliului Local Stănița Deschide
Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2018, trimestrul IV. Deschide
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției suprafața de 950 mp pentru comnstruirea unei locuințe proprietate personală domnului Grădinaru Lucian Daniel,în condițiile legii nr.15/2003 Deschide
Hotărâre privind revocarea H.C.L. privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățămâmnt preuniversitar, de stat și particular, din comuna Stănița,în anul școlar2019-2020 Deschide
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Stănița nr 70/12.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2019 Deschide
Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comuna Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației consilierilor locali din comuna Stănița, jud. Neamț, începînd cu 1 ianuarie 2019 Deschide
Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism Deschide
Hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarii de ajutor social din comuna Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare al bugetului local pe anul 2018 din excedentul anului precedent în sumă de 4.115.987,71 lei Deschide
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Deschide

Anul 2018

Document Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2018, trimestrul IV Deschide
Hotărâre privind aprobarea de noi captări de izvoare în satele Stănița, Todireni și Veja Deschide
Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale Deschide
Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Stănița în anul școlar 2019-2020 Deschide
Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute a unei suprafețe de teren Deschide
Hotărâre privind aprobareaimplementării obiectivului de investiție:"Extindere rețea de distribuție energie electrică localitatea Veja comuna Stănița, jud. Neamț" Deschide
Hotărâre privind aprobarea alocării unui ajutor de urgență în sumă de 5.000 lei din bugetul local al comunei Deschide
Hotărâre privind aprobarea închirierii,prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului lșublic al comunei Stănița Deschide
Hotărâre de modificare H.C.L. nr.64/2018 Deschide
Hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli pentru organizarea unor manifestări tradiționale cu ocazia sărbătorii de Crăciun și Anul Nou Deschide
Hotărâre privind aprobare cheltuielilor pentru achiziționarea cadourilor de Crăciun cu ocazia serbării Pomului de Crăciun Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2018, trimestrul IV Deschide
Hotărâre privind aprobareamodificării prin acte adiționale a contractelor de concesiune nr.141/2001,1870/2004 și 1924/2012 Deschide
Hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr.54/2018 Deschide
Hotărâre privind aprobarea marcării materialului lemnos Deschide
Hotărâre privind aderarea U.A.T. Stăniță la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași- ARSACIS Deschide
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Deschide
Hotărâre privind aprobarea alocării unui ajutor de urgență în sumă de 3.000 lei fam. Stamatin Crina-Elena Deschide
Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 12.000 lei din bugetul local al comunei Stănița Asociației Sportive Stejarul Stănița Deschide
Hotărâre privind alocarea sumei de 90.000lei din bugetul local al primăriei unităților de cult din comuna Stănița Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comuna Stănița pe anul 2018, trim.III și IV Deschide
Hotărâre privind decontarea cheltuielilor cu serviciile de salubrizare din comuna Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind abrogarea H.C.L. nr.16 Deschide
Hotărâre privind darea în folosință gratuită către Școala Gimnazială Stănița a unui spațiu de 180mp Deschide
Hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție Deschide
Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții Deschide
Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice Deschide
Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție:"Modernizare drumuri de interes local în comuna Stănița, jud. Neamț" Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2018,trimestrul III Deschide
Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale comunei Stănița pentru anul 2017 Deschide
Hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală curentă și trecerea evidența fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate Deschide
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției suprafața de 850 pentru connstruirea unei locuințe proprietate personală Deschide
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției suprafața de 1000 pentru connstruirea unei locuințe proprietate personalăț Deschide
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției suprafața de 950 pentru connstruirea unei locuințe proprietate personală Deschide
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Deschide
Hotărâre privind abrogarea H.C.L nr.50,H.C.L nr.51 și a H.C.L nr.52 comuna Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind aprobarea hotărârii nr.21 și aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.1564 Deschide
Hotărâre privind aprobarea hotărârii nr.29 și aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.2769 Deschide
Hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.2743 și a Actului adițional nr.4359 Deschide
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției suprafață de 980mp pentru construirea unei locuințe proprietate personală Deschide
Hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.2990 și a Actului adițional nr.4306 Deschide
Hotărâre privind aprobarea marcării materialului lemnos aflat pe domeniulpublic al comunei Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 25.000 lei din bugetul local al comunei Stănița unităților de cult din comuna Stănița Deschide
Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2500 lei din bugetul local al comunei Stănița Asociației Sportive Stejarul Stănița Deschide
Hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli pentru organizarea unor manifestări tradiționale și sărbătorirea centenarului cu ocazia zilei comunei Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2018, trimestrul II Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2018, trimestrul II Deschide
Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2018, trimestrul I Deschide
Hotărâre privind detalierea indicatorilor tehnico-economici ale drumurilor DS 231 și DS5 din cadrul proievtului "Modernizare drumuri sătești din comuna Stănița, jud. Neamț" Deschide
Hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală curentă și trecerea în evidența fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate Deschide
Hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular din comuna Stănița în anul școlar 2018-2019 Deschide
Hotărâre privind aprobarea închirierii pajiștilor/pășunilor care fac parte din proprietatea privată a comunei Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii referitoare la aprobarea Regulamentului comunal privind organizarea pășunatului Deschide
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2018 trimestru I Deschide
Hotărâre privind aprobarea efectuării cheltuielilor pentru balastarea unir drumuri comunale și ulițe sătești comuna Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind modificarea și actualizarea hotărârii privind aprobarea bugetului local al comunei Stănița, jud. Neamț pentru anul 2018 Deschide
Hotărâre privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente serviciului de salubrizare a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "ECONEAMȚ". Deschide
Hotărâre privind stabilirea cuantumulu indemnizației consilierilor locali din comuna Stănița, jud. Neamț începând cu 1 ianuarie 2018 Deschide
Hotărâre privind trecerea din din domeniuș public în domeniul privat al unor suprafețe de pășune Deschide
Hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2018 în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Stănița Deschide
Hotărâre privind modificarea și actualizarea hotărârii privind aprobarea actualizării inventarierii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală curentă și trecerea în evidența fiscală separată a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate Deschide
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Stănița pentru anul 2018 Deschide
Hotărâre privind inițierea procedurii de demolare a Școlii Vlădnicele comuna Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind inițierea procedurii de demolare a Școlii Veja comuna Stănița, jud. Neamț Deschide
Hotărâre privind aprobarea și actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Stănița Deschide
Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local al comunei Stănița pentru anul2017,trimestrul IV. Deschide
Hotărâre privind insolvabilitatea amenzilor unor contribuabili Deschide
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Stănița privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2019 Deschide
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Stănița privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2019 Deschide
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-ecomnomici din Studiul de fezabilitate pentru obiectul de investiție "Modernizare drumuri sătești comuna Stănița, jud. Neamț" Deschide
Hotărâre privind implementarea proiectului "Modernizare drumuri sătești comuna Stănița, jud. Neamț" Deschide
Hotărâre privind aprobarea Planului anuakl de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social din comuna Stănița. Deschide
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Deschide
Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare al bugetului local pe anul 2017 din excedentul anului precedent Deschide

Anul 2017

Document Deschide
Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 55.000 lei din bugetul local al comunei Stănița unităților de cult din comuna Stănița Deschide
Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 4.800 lei din bugetul local al comunei Stănița în vederea susținerii activității desfășurată de Asociația Sportivă Stejarul Stănița Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2017,trimestrul IV Deschide
Hotărâre privind modificarea H.C.L nr.61/16.11.2017 Deschide
Hotărâre privind aprobarea utilizării din excedentul bugetar constituit la data de 31.12.2016 a sumei de 389030,82 lei pentru restituire către MDRAPFE, conform notificării 2558/12.01.2017 Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2017,trimestrul IV Deschide
Hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli pentru organizarea unor maniferstări tradiționale cu ocazia sărbătorii de Crăciun și Anul Nou Deschide
Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru achiziționarea cadourilor de Crăciun pentru preșcolarii și elevii din învățământul gimnazial din comuna Stănița cu ocazia serbării Pomului de Crăciun pe anul 2017 Deschide
Hotărâre privind modificarea și actualizarea H.C.L nr.8/31.03.2015 privind aprobarea actualizării inventarierii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Stănița Deschide
Hotărâre privind aprobarea investițiilor: "Amenajare locuri de joacă/amenajare teren cu gazon artificial/achiziționare panouri solare" Deschide
Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute a suprafeței totale de 2 mp către S.C DELGAZ GRID S.A teren din domeniul public al comunei Stănița Deschide
Hotărâre privind insolvabilitatea amenzilor unor contribuabili Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2017, trimestrul IV Deschide
Hotărâre privind aprobarea modelului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electornice pe proprietatea publică/privată a Comunei Stănița Deschide
Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Stănița, a unei parcele de teren în suprafață de 7000 mp Deschide
Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Stănița, a unei parcele de teren în suprafață de 3718 mp Deschide
Hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea unor proiecte în vederea accesării fondurilor nerambursabile publicitare pentru comuna Stănița Deschide
Hotărâre privind darea în folosință gratuită către Școala Gimnazială Stănița a unui spațiu de 135 mp din incinta Căminului Cultural Stănița, aflat în proprietatea publică a comunei Stănița Deschide
Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 10000 lei din bugetul local al comunei Stănița în vederea susținerii activității desfășurată de Asociația Sportivă Stejarul Stănița Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2017, trimestrul IV Deschide
Hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, în anul 2017-2018 Deschide
Hotărâre privind aprobarea Programului de aprovizionare cu produse raționalizate, valabil în perioada 2017-2020 Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2017, trimestrul III Deschide
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Deschide
Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local al Comunei Stănița în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Stănița Deschide
Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2017, trimestrul II Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Stănița pentru anul 2017, trimestrul III Deschide
Hotărâre privind aprobarea utilizării din excedentul bugetar constituit la data de 31.12.2016 a sumei de 100 mii lei pentru acoperirea unor goluri de casă în anul 2017 Deschide
Hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației consilierilor locali din Comuna Stănița, începând cu 1 iulie 2017 Deschide
Hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului local Stănița Deschide
Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Stănița și a serviciilor subordonate Deschide
Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Stănița Deschide
Hotărâre privind aprobarea modificării tarifului pentru serviciul de colectat și transportat deșeuri menajere din comuna Stănița Deschide
Hotărâre privind aprobarea marcării materialului lemnos aflat pe domeniul public al Comunei Stănița Deschide
Hotărâre privind actualizarea comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism protecția mediului și turism prin înlocuirea, în funcția de consilier local a dlui Ardeleanu Ionel cu dl Ciuchină Dumitru Deschide
Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a dlui Ciuchină Dumitru Deschide
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2017, trimestrul II Deschide
Hotărâre privind acordarea dreptului fde uz și servitute, pe durata existenței capacităților energetice a suprafeței totale de 12.4 mp către S.C DELGAZ GRID S.A teren din domeniul public al comunei Stănița Deschide
Hotărâre privind validarea rezultatului pentru alegerea delegatului sătesc al satului Vladnicele, comuna Stănița Deschide
Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr.22/24.03.2017 Deschide
Hotărâre privind actualizarea comisiei de activități economico financiare, juridică și de disciplină prin înlocuirea, în funcția de consilier local a dlui Borcea Viorel cu dna Macovei Angela Deschide
Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a dnei Macovei Angela Deschide
Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute a suprafeței totale de 1730 mp către S.C DELGAZ GRID S.A. teren din domeniul public al comunei Stănița Deschide
Hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor drumuri forestiere și ale terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și adminisrtrarea Regiei Naționale a pădurilor-Romsilva, în domeniul public al comunei Stănița și în administrarea Consiliului Local Stănița Deschide
Hotărâre privind aprobarea participării la Programul competitiv de finanțare: "Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți" prin construirea unei platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd Deschide
Hotărâre cu privire la desemnarea a doi consilieri locali pentru a participa la adunările cetățenești organizate în vederea alegerii delegaților sătești Deschide
Hotărâre privind încetarea, prin demisie, a unui mandat de consilier local și declararea vacantării locului de consilier local respectiv Deschide
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Deschide
Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 18.0000 lei din bugetul local al comunei Stănița în vederea susținerii activității desfășurată de Asociația Sportivă Stejarul Stănița Deschide
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor de transport Școlar din comuna Stănița Deschide
Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de colectat și transportat deșeuri menajere din comuna Stănița Deschide
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Stănța pentru anul 2017 Deschide
Hotărâre privind aprobarea și actualizarea "Planului de analiză și acoperire a riscurilor" teritoriale din comuna Stănița Deschide
Hotărâre privind aprobarea achiziției de către Consiliul local al comunei Stănița a unui număr de 400 de apometre Deschide
Hotărâre privind aprobarea achiziției de către Consiliul local al comunei Stănița a unui număr de 300 de lămpi pentru iluminatul stradal. Deschide
Hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, unui spațiu aparținând domeniului public al comunei Stănița Deschide
Hotărâre privind instrumentarea proiectului și aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului: Alimentare cu apă potabilă și rețea de canalizare în satul Ghidion, comuna Stănița Deschide
Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiției: "Construire dispensar în comuna Stănița" Deschide
Hotărâre privind aprobarea investiției: "Construire sală de sport în comuna Stănița" Deschide
Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat parcele de teren în suprafață de 3427 mp Deschide
Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat parcele de teren în suprafață de 3782 mp Deschide
Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, adreptului de uz și servitute a suprafeței totatale de 2190 mp către S.C. DELGAZGRID S.A. Deschide
Hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr.1924/21.05.2012 Deschide
Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat parcele de teren în suprafață de 5953 mp Deschide
Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2016,trimestrul IV Deschide
Hotărâre privind aprobarea planului anual de acșiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajuto social Deschide
Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: "Modernizare drumuri de interes local în comuna Stănița" Deschide
Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: "Construire Grădiniță în comuna Stănița" Deschide
Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: "Extindere canalizare" Deschide
Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.61/29.11.2016 Deschide
Hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare al bugetului local pe anul 2016 din excedentul anului precedent Deschide
Hotărâre privind insolvabilitatea amenzilor unor contribuabili Deschide
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Deschide

Anul 2016

Document Deschide
Hotărâre privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli pentru organizarea unor manifestări tradiționale cu ocazia sărbătorii de Crăciun și Anul Nou Deschide
Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru achiziționarea cadourilor de Crăciun Deschide
Hotărâre privindaprobarea unui contract de comodat cu Asociașia Sportivă Stejarul Stănița Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei pentru anul2016, trimestrul IV Deschide
Hotărâre privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței construcției a unor locuri de teren intravilan Deschide
Hotărâre privind aprobarea pietruirii drumului care duce către fermă situat in satul Todireni,comuna Sănița Deschide
Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 Deschide
Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2016,trimestrul III Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016, trimestrul IV Deschide
Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.45/26.11.2016 Deschide
Hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL nr.44/26.11.2015 Deschide
Hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli pentru organizarea unor manifestări tradiționale cu ocazia zilei comunei Deschide
Hotărâre privind insolvabilitatea amenzilor contribuabililor decedați Deschide
Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de concesiune Deschide
Hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor aflate în stare de insolvabilitate Deschide
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016,trimestrul III Deschide
Hotărâre privind modificarea HCL nr.9/28.01.2016 Deschide
Hotărâre privind modificarea HCL nr.10/28.01.2016 Deschide
Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate Deschide
Hotărâre privind alegerea viceprimarului Deschide
Hotărâre privind alegerea presedintelui de ședință Deschide
Hotărâre privind constatarea consiliului ca legal constituit Deschide
Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor locali Deschide
Hotărâre privind alegerea comisiei de validare Deschide
Hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru utilizarea spațiilor cu altă destinație decît locuință Deschide
Hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere Deschide
Hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor la proiectul de investiții "Construire Cheson" Deschide
Hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor la proiectul de investiții" Așezământ religios în satul Vlădnicele comuna Stănița" în regie proprie Deschide
Hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor la proiectul de investiții"Alimentare cu apă în satul Ghidion, comuna Stănița" în regie proprie Deschide
Hotărâre privind completarea HCL nr.3 din 28.01.2016 Deschide
Hotărâre privind abrogarea HCL nr.4 din 28.01.2016 Deschide
Hotărâre privind includerea unui drum de acces în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Deschide
Hotărâre privind decontarea cheltuielilor cu servicii de întreținere și funcționarea rețelei de apă,canal,salubrizare și iluminat public Deschide
Hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcții publice Deschide
Hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei pentru acordarea unui ajutor de urgență Deschide
Hotărâre privind modificarea anexei1 la HCL nr.1/2016 Deschide
Hotărâre privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate Deschide
Hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism Deschide
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Deschide
Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Stănița pe anul 2016 Deschide
Hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor economici pentru obiectul de investiții "Modernizare drum comunal DC 62 Stănița-Ghidion" Deschide
Hotărâre privind aprobarea cofinanțării poiectului "Modernizare drum comunal DC 62 Stănița-Ghidion" Deschide
Hotărâre privind Planului anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficierii de ajutor social Deschide
Hotărâre privind modificarea HCL nr.38/2014 Deschide
Hotărâre privind modificarea HCL nr.37/2014 Deschide
Hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.45/26.11.2016 Deschide
Hotărâre privind decontului transportului cadrelor didactice pe luna Ianuarie 2016 Deschide
Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2016 Deschide
Hotărâre privind aprobarea contului de execuție Deschide
Hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL nr.4/26.11.2015 Deschide

Dispoziții

Dispoziții începând cu anul 2020Anul 2019

Document Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social pentru familia d-lui Tiron Eva Lăcrămioara Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social pentru familia d-lui Stamatin Florin Deschide
Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă încheiat între comuna Stănița și dl.Bursuc Anton Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind contituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru Servicii de proiectare si asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor Deschide
Dispoziție privind angajarea, pe durata nedeterminată, în funcția de muncitor necalificat sa domnului Bartic Dumitru Deschide
Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă încheiat între comuna Stănița și dl. Todireanu Vasile Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional, începând cu luna septembrie 2019 pentru anul școlar 2019-2020 Deschide
Dispoziție privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe luna septembrie 2019 Deschide
Dispoziție privind aducerea la cunoștință publică a numerotării secțiilor de votare din comuna Stănița, în vederea desfășurării alegerii Președintelui României în anul 2019 Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind repunerea în plată a dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social pentru familia d-lui Damian Vasile Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social pentru familia d-lui Bîrcău Ionel Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social pentru familia d-lui Todireanu Ion Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social pentru familia d-lui Bărcău Constantin Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind organizarea concursului pentru recrutarea unui funcționar public în vederea ocupării postului de inspector Deschide
Dispoziție privind organizarea concursului pentru ocuparea une funcții contractuale vacante Deschide
Dispoziție privind stabilirea locurilor de afișaj electoral în comuna Stănița, în vederea desfășurării alegerii Președintelui României în anul 2019 Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind actualizarea componenței Unității Locale de sprijin din comuna Stănița Deschide
Dispoziție privind organizarea concursului de promovare în grad profesional Deschide
Dispoziție privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe lunile martie-august 2019 Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind aprobarea regulamentului cu privire la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei d-nei Chiriac Ancuța Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social pentru familia d-lui Paraschiv Cătălin Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social pentru familia d-lui Zbaric Vasile Cristi Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social pentru familia d-lui Homea Romel Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social pentru familia d-lui Moscu Costică Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social pentru familia d-lui Boghian Ionel Nicu Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind propunerea pentru pensionare a d-lui Bursuc Anton încadrat în funcția de guard la Comuna Stănița Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind recuperare sume încasate necuvenit de către titular Deschide
Dispoziție privind recuperare sume încasate necuvenit de către titular Chiriac Ancuța Deschide
Dispoziție privind recuperare sume încasate necuvenit de către titular Ulea Vasile Eugen Deschide
Dispoziție privind recuperare sume încasate necuvenit de către titular Ulea Vasile Eugen Deschide
Dispoziție privind repunerea în plată a dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind repunerea în plată a dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei d-lui Stamate Florin Gheorghe Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei d-lui Popescu Dumitru Radu Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei d-nei Stafire Crina Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei d-nei Damian Cosmina Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social pentru familia d-lui Todireanu Gheorghiță Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru acordarea venitului minim garantat Deschide
Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru acordarea venitului minim garantat Deschide
Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru acordarea venitului minim garantat Deschide
Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru acordarea venitului minim garantat Deschide
Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru acordarea venitului minim garantat Deschide
Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru acordarea venitului minim garantat Deschide
Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru acordarea venitului minim garantat Deschide
Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru acordarea venitului minim garantat Deschide
Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru alocarea alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru alocarea alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru alocarea alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru alocarea alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru alocarea alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru alocarea alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit pentru alocarea alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție de completare a Dispoziție nr.62/23.06.2019 privind încadrarea ca asistent personal a d-nei Potroghir Valentina Gabriela Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării sjutorului social pentru familia d-lui/d-nei Tiron Eva Lăcrămioara Deschide
Dispoziție privind modificarea și completarea Dispoziției nr.63/2019 privind organizarea concursului pentru recrutarea unui funcționar public din data 02 august 2019 Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social pentru familia (d-lui) Comea Ioan Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei d-lui/d-nei Lazăr Mihăiță Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei d-lui/d-nei Zbaric Claudiu Ionel Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social pentru familia d-lui/d-nei Rusu Viorica Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social pentru familia d-lui Stamatin Florin Gheorghe Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind organizarea concursului pentru recrutarea unui funcționar public în vederea ocupării postului vacant de Inspector Deschide
Dispoziție privind încadrarea ca asistent personal a d-nei Potroghir Valentina Gabriela Deschide
Dispoziție privind acordarea de indemnizație pentru copilul Carp Ionel Constantin Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru susținerea familiei domnului Lupașcu Minuță Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind modificarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei, pentru familia d-nei Stafie Vasilica Ionela Deschide
Dispoziție privind modificarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei, pentru familia d-nei Chiriac Angela-Mihaela Deschide
Dispoziție privind modificarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei, pentru familia d-lui Bîrcău Ionel Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru susținerea familiei domnului Ulea Ionel Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social pentru familia (d-lui)Paraschiv Cătălin Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție pentru aprobarea rectificării actului de căsătorie nr.8/1993 privind pe Cobuleanu Sorinel și Mititelu Elena Deschide
Dispoziție privind actualizarea componenței Unității Locale de Sprijin din comuna Stănița Deschide
Dispoziție privind încetarea plății indemnizației pentru domnul Dârlea Ioan Deschide
Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru domnul Dârlea Ioan Deschide
Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu a d-nei Dramu Florina inspector asistent la Compartimentul Urbanism Cadastru, Fond Funciar și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Stanița Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei d-nei Spătaru Adriana Deschide
Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru copilul Patache Fabian Alexandru Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului la stimulentul eucațional familiei d-nei Bartic Andra Andreea Deschide
Dispoziție privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din xcomuna Stănița, în vederea desfășurării alegerii membrilor din România în parlamentul European in anul 2019 Deschide
Dispoziție privind stabilirea locurilor de afișaj electoral în comuna Stănița, în vederea desfășurării alegerii membrilor din România în parlamentul European in anul 2019 Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei monoparentale Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social pentru familia (d-lui)Gheorghiu Ilie Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social pentru familia (d-lui)Todireanu Gheorghiță Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe lunile ianuarie-februarie 2019 Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului la stimulentul educațional familiei d-nei Cîmpeanu Violeta Deschide
Dispoziție privind încetarea plății indemnizației, acordată conform legii 448/2006 d-nei Todireanu Aglaia domiciliată în comuna Stănița,satul Veja,jud.Neamț Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social pentru familia (d-lui)Antonescu Marian Florin Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social pentru familia (d-nei) Spătaru Adriana Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social pentru familia (d-lui)Bîrcău Vasile Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social pentru familia (d-lui)Todireanu Costică Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social pentru familia (d-nei)Paduraru Elena-Ermina Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social pentru familia (d-lui)Zbaric Claudiu Ionel Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social pentru familia (d-lui)Pavel Ionel Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.46/23.12.2015 a Camerei de Conturi a jud. Neamț Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr.173/27.11.2018 privind desemnarea gestionarului bunurilor aflate în patrimoniul comunei Stănița,jud. Neamț Deschide
Dispoziție privind încetarea plății indemnizației, acordată conform legii 448/2006 d-nei Teodorescu Dumitrița domiciliată în comuna Stănița,satul Todireni,jud.Neamț Deschide
Dispoziție privind aprobarea rectificării actului de naștere nr.15/1947 privind pe Pavel Emilia Deschide
Dispoziție privind aprobarea rectificării actului de căsătorie nr.5/1946 privind pe Pavel Zanfirache și Mircescu Elena Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind abrogarea Dispoziției Primarului comunei Stănița nr.192/13.12.2018 privind acordarea indemnizației de hrană personalului angajat în cadrul instituției Deschide
Dispoziție privind stabilirea unor măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi Neamț Deschide
Dispoziție privind stabilirea salariilor asistenților personali și indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav, din aparatul de specialitate al primarului comunei Stănița,începând cu data de 01.01.2019 Deschide
Dispoziție privind stabilirea salariilor de bază ale funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stănița,începând cu data de 01.01.2019 Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social pentru familia (d-lui) Gheorghiu Ilie domiciliat în satul Stănița, comuna Stănița, jud. Neamț Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei doamnei Cărpușor Maria Magdalena din comuna Stănița, jud. Neamț Deschide
Dispoziție privind acordarea lunar,a indemnizației de hrană începând cu luna ianuarie 2019 personalului angajat în cadrul instituției Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide

Anul 2018

Document Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne,cărbuni,combustibili petrolieri Deschide
Dispoziție privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne,cărbuni,combustibili petrolieri Deschide
Dispoziție privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne,cărbuni,combustibili petrolieri Deschide
Dispoziție privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție Extindere rețea electrică de distribuție publică Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe lunile octombrie-decembrie 2018 Deschide
Dispoziție privind convovarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind încadrarea ca asistent personal a doamnei Necel Valerica Deschide
Dispoziție privind organizarea concursului pentru recrutarea unui funcționar public în vederea ocupării postului temporar vacant de Inspector, clasa a-I-a, grad profesional asistent. Deschide
Dispoziție de constituire a comisiei pentru recepția bunurilor,serviciilor și a lucrărilor din cadrul comunei Stănița Deschide
Dispoziție de modificare a Dispoziției nr.167/05.11.2018 Deschide
Dispoziție privind aprobarea planurilor de servicii Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea alocației pentru susținerea familiei monoparentale Deschide
Dispoziție privind desemnarea gerstionarului bunurilor aflate în patrimoniul comunei Stănița Deschide
Dispoziție privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne,cărbuni,combustibili petrolieri Deschide
Dispoziție privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne,cărbuni,combustibili petrolieri Deschide
Dispoziție privind convovarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind abrogarea Dispoziției nr.7/02.07.2018 Deschide
Dispoziție privind comisia de inventariere anuală a elementelor de activ și pasiv, datoriilor și capitalurilor proprii Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind repunerea în plată a dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind acordarea indemnizației persoană cu handicap grav Deschide
Dispoziție privind convovarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind constituirea comandamentului local pentru prevenirea și organizarea intervențiilor în vederea combaterii poleiului și înzăpezirii drumurilor publice Deschide
Dispoziție privind suspendarea raportului de serviciu a doamnei Dramu Florina-funcționar public Deschide
Dispoziție privind aprobarea planurilor de sevicii Deschide
Dispoziție privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe lunile martie-septembrie 2018 Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență din bugetul local Deschide
Dispoziție privind Anularea Autorizției de construire nr.7 din 2.07.2018 Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului la stimulentul educational Deschide
Dispoziție privind constituirea și numirea Comisiei de recepție parțială a lucrărilor la obiectivul de investiție Modernizare drumuri de interes local Deschide
Dispoziție privind desemnarea dnei Pricopie Lenuța- Adriana să facă parte din comisia mixtă comnstruită prin Ordinul Prefectului privind combaterea buruienii ambrozia Deschide
Dispoziție privind numirea doamnei Dramus(Căuș) Florina ca funcționar public de execuție definitiv Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind repunerea în plată a dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind repunerea în plată a dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind stabilirea locurilor de afișaj electoral în comuna Stănița Deschide
Dispoziție privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din comuna Stănița Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a ajutorului social Deschide
Dispoziție privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilelor de 16 și 17 august 2018 Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind repunerea în plată a dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind repunerea în plată a dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a ajutorului social Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție Modernizare drum comunal Deschide
Dispoziție privind rectificarea bugetului local al comunei Stănița pentru anul 2018, trimestrul III Deschide
Dispoziție privind numire diriginte șantier la execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție Modernizare drumuri de interes local în comuna Stănița Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a ajutorului social Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a ajutorului social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat al comunei Sănița Deschide
Dispoziție privind încadrarea ca asistent personal a dnei Buzdugan Rodica-Ionela Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a ajutorului social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență din bugetul local Deschide
Dispoziție privind acordarea indemnizației persoană cu handicap grav Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind constituirea comisiei de specialitate pentru constatarea și evaluarea preliminară a efectelor calamității naturale prodese pe raza administrativ teritorială a comunei Stănița, jud. Neamț Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind modificarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a ajutorului social Deschide
Dispoziție privind delegarea atribuțiilor de secretar UAT Stănița,jud. Neamț în anul 2018 Deschide
Dispoziție privind aprobarea Procedurilor operaționale în cadrul sistemului de control intern/managerial al comunei Stănița,jud. Neamț Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului la stimulentul educațional Deschide
Dispoziție privind numirea persoanei responsabile cu managementul deșeurilor din comuna Stănița, jud. Neamț Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind acordarea de voucere de vacanță funcționarilor publici și personalului contractual Deschide
Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire Deschide
Dispoziție pentru aprobarea rectificării actului de căsătorie nr.12/2002 Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a ajutorului social Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului la stimulentul educațional Deschide
Dispoziție privind modificarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind modificarea și completarea dispoziției nr.47/20.03.2018 Deschide
Dispoziție privind modificarea și completarea dispoziției nr.46/05.03.2018 Deschide
Dispoziție privind aprobarea planului de servicii Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind revocarea dispoziției nr.18 din 05.02.2018 Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind acordarea ajutorului de urgență din bugetul local Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind modificarea numarului de copii din familie pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind modificarea numarului de copii din familie pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului la stimulentul educațional Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului la stimulentul educațional Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului la stimulentul educațional Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului la stimulentul educațional Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului la stimulentul educațional Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului la stimulentul educațional Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind desemnarea unui reprezentant al autorității tutelare pentru asisterea persoanelor vârstnice. Deschide
Dispoziție privind copnstituirea Comisiei de evaluare a ofertelor Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind stabilirea indemnizațiilor lunare a consilierilor locali Deschide
Dispoziție privind stabilirea indemnizațiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav Deschide
Dispoziție privind acordarea indemnizației persoană cu handicap grav Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind stabiliorea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabiliorea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabiliorea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabiliorea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabiliorea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a ajutorului social Deschide
Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide

Anul 2017

Document Deschide
Dispoziție privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice alese, ale funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stănița și a serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei Stănița, pentru anul 2018 Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe lunile septembrie și octombrie 2017 Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind aprobarea rectificării actului de căsătorie nr.22/1937 Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind revocarea drepturilor Dispozițiilor primarului comunei Stănița nr.217 și 218/27.11.2017 Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Deschide
Dispoziție privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Deschide
Dispoziție nr.210 din 15.11.2017 Deschide
Dispoziție privind acordare indemnizație persoană cu handicap grav Deschide
Dispoziție privind constituirea grupului de lucru cu persoanele abilitate să semneze documentele de gestiune și cele care vor ține legătura în relația cu Ministerul Fondurilor Europene, în vederea aplicării POAD Deschide
Dispoziție privind încuviințarea semnării unei tranzacții Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind repunerea în plată a dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea modificării acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea modificării acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind modiificare Dispoziției nr.171 din 20.09.2017 Deschide
Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție "Înființare casă memorială și muzeu etnografic în comuna Stănița" Deschide
Dispoziție privind stabilirea sarcinilor ce revin agenților economici furnizori în Programul de aprovizionare a populației cu produse alimentare și nealimentare pe bază de rații și cartele, în caz de mobilizare și război Deschide
Dispoziție privind stabilirea sarcinilor ce revin Deschide
Dispoziție privind constituirea comandamentului local pentru prevenirea și organizarea intervențiilor în vederea combaterii poleiului și înzăpezirii drumurilor publice Deschide
Dispoziție privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă Deschide
Dispoziție privind constituirea comisiei pentru apărare Deschide
Dispoziție privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe luna mai 2017 Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind numirea ca îndrumător de stagiu Deschide
Dispoziție privind numirea d-rei Căuș D. Florina, în funcția publică de execuție de Inspector Deschide
Dispoziție privind aprobarea planului de servicii pentru copii Deschide
Dispoziție privind desemnarea reprezengtantului primarului comunei Stănița în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Stănița Deschide
Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență din bugetul local Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind repunerea în plată a dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind alegerea atribuțiilor de secretar UAT Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind reîncadrarea personalului contractual- muncitor utilaj Deschide
Dispoziție privind desemnarea unor persoane din cadrul primăriei Stănița care să fie înregistrate la A.J.F.P. Neamț,ca administratori de date Deschide
Dispoziție privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe luna aprilie 2017 Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind organizarea concursului pentru recrutarea unui funcționar public Deschide
Dispoziție privind modificarea dreptului de acordare alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea rectificării actului de căsătorie nr.3/2017 Deschide
Dispoziție privind reîncadrarea personalului contractual Deschide
Dispoziție privind stabilirea salariilor personalului care ocupă funcții de demnitate publică Deschide
Dispoziție privind reîncadrarea personal contractual Deschide
Dispoziție privind reîncadrarea personal contractual Deschide
Dispoziție privind reîncadrarea personalului contractual Deschide
Dispoziție privind reîncadrarea personalului contractual Deschide
Dispoziție privind aprobarea reîncadrării în funcție Deschide
Dispoziție privind aprobarea reîncadrării în funcție Deschide
Dispoziție privind aprobarea reîncadrării în funcție Deschide
Dispoziție privind aprobarea reîncadrării în funcție Deschide
Dispoziție privind aprobarea reîncadrării în funcție Deschide
Dispoziție privind aprobarea reîncadrării în funcție Deschide
Dispoziție privind aprobarea reîncadrării în funcție Deschide
Dispoziție privind aprobarea reîncadrării în funcție Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind aprobarea reîncadrării în funcție Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind încetarea contractului de muncă Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav Deschide
Dispoziție privind încadrarea ca asistent personal Deschide
Dispoziție privind încadrarea ca asistent personal Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind majorarea indemnizației în cazul funcțiilor de demnitate publică Deschide
Dispoziție privind aprobarea modificării acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind aprobarea modificării acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind încetare contract de muncă Deschide
Dispoziție privind aprobarea rectificării actului de căsătorie nr.12/1946 Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind încadrarea ca asistent personal Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind acordarea ajutorului social Deschide
Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție nr.83/17.05.2017 Deschide
Dispoziție privind încetarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținere familiei Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind convocarea adunării sătești Deschide
Dispoziție privind încadrarea ca asistent personal Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținere familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținere familiei Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru susținerea familiei monoparentale Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru susținerea familiei monoparentale Deschide
Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind încadrarea ca asistent personal Deschide
Dispoziție privind încadrarea dlui Stafie Gheorghe pe postul de muncitor-instalator Deschide
Dispoziție privind încadrarea ca asistent personal Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice Deschide
Dispoziție privind încetarea plății indemnizației de însoțitor Deschide
Dispoziție privind constituirea Comisiei de remăsurare a caselor din comuna Stănița Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului la stimulentul educațional Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familie Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familie Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familie Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familie Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținere familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținere familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținere familiei Deschide
Dispoziție privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul din 12.04.2017-14.04.2017 Deschide
Dispoziție privind constituirea comisiei de examinare a candidațilorpentru concurs Deschide
Dispoziție privind aprobarea planului de servicii pentru copii Deschide
Dispoziție privind constituirea Comisiei de evaluare a licitației pentru închirierea unui imobil Deschide
Dispoziție privind încadrarea pe perioadă determinată în regim contractual, a domnului Stafie Gheorghe Deschide
Dispoziție privind actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului Operativ cu activitate temporară Deschide
Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență din bugetul local Deschide
Dispoziție privind acordarea unor cadouri în bani cu ocazia zile de 8 Martie Deschide
Dispoziție privind transferul salariatului Vartic Viorel Deschide
Dispoziție privind repunerea în plată a dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținere familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținere familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținere familiei Deschide
Dispoziție privind împuternicirea unei persoane responsabile cu gestionarea tichetelor sociale pentru grădiniță la nivelul comunei Stănița Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținere familiei Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind casarea unor bunuri din inventarul uității Deschide
Dispoziție privind încetarea plății indemnizației de însoțitor Deschide
Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență din bugetul local Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului la stimulentul educațional Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind majorarea salarială în procent de 20%, a asistenților personali și indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținere familiei Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
DDispoziție privind aprobarea planului de servicii Deschide
Dispoziție privind aprobarea planului de servicii Deschide
Dispoziție privind majorarea salariilor în cadrul aparatului de specialitate al primarului Deschide
Dispoziție privind trecerea la o gradație superioară de vechime Deschide
Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Pasat Angel Deschide
Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide

Anul 2016

Document Deschide
Dispoziție privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Deschide
Dispoziție privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Deschide
Dispoziție privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Deschide
Dispoziție privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de de ajutor social Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de de ajutor social Deschide
Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență din bugetul local Deschide
Dispoziție privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice pe lunile septembrie,octombrie,noiembrie și decembrie 2016 Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de stimulent educațional Deschide
Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență din bugetul local Deschide
Dispoziție privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței Deschide
Dispoziție privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței Deschide
Dispoziție privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței Deschide
Dispoziție privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței Deschide
Dispoziție privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței Deschide
Dispoziție privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței Deschide
Dispoziție privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței Deschide
Dispoziție privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței Deschide
Dispoziție privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței Deschide
Dispoziție privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței Deschide
Dispoziție privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Deschide
Dispoziție privind modificarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familie Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familie Deschide
Dispoziție privind suspendarea acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind constituirea comisiei de inventariere anuală a patrimoniului public și privat al comunei Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind aprobarea planului de servicii Deschide
Dispoziție privind aprobarea planului de servicii Deschide
Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral Deschide
Dispoziție privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind desemnarea salariatuluicare preia atribuițiile privind achizițiile publice Deschide
Dispoziție privind numirea unei comisii de evaluare a ofertelor pentru obiectivul de investiții: "Înființare Casă Memorială/Muzeu Etnografic Stănița " Deschide
Dispoziție privind constituirea comisiei de soluâionarea a contestațiilor candidaților pentru concursul din perioada 16-19.08.2016 Deschide
Dispoziție privind constituirea comisiei de examinare a candidaților pentru concursul din perioada 16-19.08.2016 Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptuluila stimulentul educațional Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență din bugetul local Deschide
Dispoziție privind aprobarea rectificării din oficiu a actului de căsătorie nr.20/1950 Deschide
Dispoziție privind aprobarea rectificării actului de naștere nr.40/1957 Deschide
Dispoziție privind stabilirea salariului lunar brut- inspector (asistent social) Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea plății indemnizației de însoțitor Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind reîncadrarea pe postul de consilier personal al primarului Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei monoparentale Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind desemnarea persoanelor desemnate să opereze în aplicația Registrul Electoral Deschide
Dispoziție privind numirea în funcțiea publică de conducere de secretar al comunei Deschide
Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și interese Deschide
Dispoziție privind virarea de credite bugetare Deschide
Dispoziție privind acordare unui ajutor de urgență din bugetul local Deschide
Dispoziție privind încadrarea pe perioadă nedeterminată, în regim contractual Deschide
Dispoziție privind stabilirea salariului de bază personalului cu încadrarea sub nivelul salariului de bază minim Deschide
Dispoziție privind acordare unui ajutor de urgență din bugetul local Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență din bugetul local Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență din bugetul local Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind acordarea indemnizației persoană cu handicap Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului la stimulentul educațional Deschide
Dispoziție privind constituirea grupului de lucru cu persoanele abilitate să semneze documentele de gestiune Deschide
Dispoziție privind adăugarea la desemnarea personalului tehnic auxiliar din dispoziția nr.104/20.04.2016 Deschide
Dispoziție privind repunerea în plată a dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din comuna Stănița Deschide
Dispoziție privind dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral Deschide
Dispoziție privind desemnarea salariatului care preia atribuțiile funcției de secretar pentru perioada organizării concursului de secretar Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional Deschide
Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență din bugetul local Deschide
Dispoziție privind casarea unor bunuri din inventarul unității Deschide
Dispoziție privind numirea în funcția de execuție de Referent clasa III Deschide
Dispoziție privind încetarea plății indemnizației de însoțitor Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind încetarea plății indemnizației de însoțitor Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind stabilire dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind stabilire dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind acordarea indemnizației persoană cu handicap grav Deschide
Dispoziție privind încetarea plății indemnizației de însoțitor Deschide
Dispoziție privind acordarea de cadouri în bani angajtelor de 8 Martie Deschide
Dispoziție privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local Deschide
Dispoziție privind suspendare cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind suspendare cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind stabilirea dreptului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind promocarea în grad profesional Deschide
Dispoziție privind promocarea în grad profesional Deschide
Dispoziție privind promocarea în grad profesional Deschide
Dispoziție privind promocarea în grad profesional Deschide
Dispoziție privind modificarea comisiei de examinare pentru concursul de recrutare a funcțiilor publice vacante Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordării ajutorului social Deschide
Dispoziție privind constituirea com,isiei de concurs si acomisiei de soluționare a contestațiilor Deschide
Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Deschide
Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Deschide
Dispoziție privind stabilirea dretului de ajutor social Deschide
Dispoziție privind aprobarea acordării alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea planului de servicii Deschide
Dispoziție privind aprobarea planului de servicii Deschide
Dispoziție privind aprobarea planului de servicii Deschide
Dispoziție privind desemnarea salariaului care preia atribuțiile funcției de secretar al comunei pentru luna ianuarie 2016 Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind modficarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind modficarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind modficarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind modificarea titularului si a cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție nr.8 din 18.01.2016 Deschide
Dispoziție privind modficarea cuantumului ajutorului social Deschide
Dispoziție privind modificarea și completarea dispoziției nr.161/21.11.2015 Deschide
Dispoziție privind încetarea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei Deschide
Dispoziție privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Deschide
Dispoziție privind majorarea salarială Deschide
Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav Deschide
Dispoziție privind acordarea unor creșteri salariale Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii