Serviciul pentru situații de urgență

Șef Serviciul pentru situații de urgență Paduraru Costel

Contact Serviciul pentru Situatii de Urgenta

 • Șef Serviciul pentru situații de urgență : Paduraru Costel
 • Adresa :str.principala nr.1 sat Stanita
 • Telefon : 0233 76 75 01
 • email: primaria@comunastanita.ro

În cadrul juridic şi organizatoric actual şi pentru perspectiva pe termen mediu şi scurt, în situaţii de normalitate, conducerea serviciilor de intervenţie în situaţii de urgenţă acţionează prioritar pentru instituirea, funcţionarea şi perfecţionarea unui sistem viabil şi adecvat de pregătire a propriilor structuri, a populaţiei, economiei şi teritoriului pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă.

Fazele managementului de urgenţă

 • Prevenirea;
 • Prevederea şi pregătirea;
 • Detectarea şi alarmarea;
 • Intervenţia şi refacerea;
 • Estimarea/evaluarea efectelor şi pagubelor.

Obiective

 • Asigurarea educării populaţiei pentru cunoaşterea diferitelor tipuri de riscuri, a măsurilor preventive şi a comportamentului ce trebuie adoptat în cazul producerii dezastrelor;
 • Crearea mentalităţii autoprotecţiei în cadrul comunităţilor locale;
 • Participarea la completarea şi actualizarea legislaţiei privind protecţia populaţiei prin adăpostire ;
 • Pregătirea populaţiei în vederea creşterii capacităţii de reacţie la nivel naţional în cazul producerii unor evenimente CBRN;
 • Redefinirea sistemului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Direcții de acțiune

Ridicarea nivelului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru reprezentanţii autorităţilor publice locale şi ai operatorilor economici sursă de risc;
Creşterea exigenţei la evaluarea activităţii de formare profesională pentru ocupaţii din domeniile de competenţă;
Creşterea gradului de participare la cursurile organizate de centrele zonale, a personalului cu responsabilităţi la nivel local;
Urmărirea creşterii nivelului de pregătire a personalului inspecţiilor de prevenire la nivel judeţean;

Coordonarea, la nivel naţional, a activităţii de pregătire a personalului în domeniile:

 • înştiinţare, alarmare şi avertizare;
 • adăpostire şi evacuare;
 • chimic, bacteriologic, radiologic şi nuclear (CBRN);

Coordonarea pregătirii în vederea realizării măsurilor de protecţie a populaţiei, bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu şi factorilor de mediu în vederea eliminării/limitării efectelor situaţiilor de urgenţă şi a celor generate în situaţii de conflict armat;
Participarea la asigurarea cadrului de reglementare privind înştiinţarea, alarmarea, evacuarea şi protecţia prin adăpostire a populaţiei, bunurilor materiale şi valorilor de patrimoniu.

Principalele aspecte legate de protecția populației

Înștiințare, avertizare și alarmare a populației în situații de urgență/conflict armat potrivit prevederilor legii nr.481/2004 *** republicată privind protecția civilă, înștiințarea, alarmerea și avertizarea are ca principale scopuri:

 • Evitarea surprinderii şi realizarea măsurilor de protecţie a populaţiei şi bunurilor materiale;
 • Limitarea efectelor dezastrelor, atacurilor din aer şi acţiunilor militare.

În vederea eficientizării activității de avertizare și alarmare a populației precum și pentru asigurarea perfecționării privind fluxurile informaționale, în conformitate cu cerințele prevăzute în OMAI nr.1259 din 2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare,avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă,reprezentanții administrației publice locale cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență au următoarele obligații:

 • să întocmească schema de avertizare alarmare a populaţiei astfel încât să fie viabilă;
 • să asigure permanent legătura de comunicaţii şi să confirme primirea mesajelor de înştiinţare
 • să realizeze transmiterea oportună a avertizărilor către populaţie, în vederea luării măsurilor de protecţie înaintea manifestării factorilor de risc;
 • să asigure instruirea personalului pentru perfecţionarea deprinderilor în utilizarea echipamentelor şi să verifice funcţionarea acestora, precum şi să stabilească accesul către locurile de dispunere a cofretelor şi panourilor de comandă pentru acţionarea manuală a sirenelor electrice şi electronice, cât şi modul de transmitere a mesajelor vocale;
 • să încheie contracte de cooperare cu media pentru difuzarea pe posturile locale de radio şi televiziune a avertizărilor precum şi a mesajelor cu reguli de comportare în funcţie de situaţie.

Evacuarea și adăpostirea populației

Activitatea de evacuare a populației vizează protejarea vieții cetățenilor în cazul producerii situațiilor de urgență prin evacuarea acestora în spații identificate din timpsau în tabere de sinistrați, unde le pot fi asigurate condițiile necesare de subzistență.
În acest domeniu inspecțiile de prevenire desfășoară următoarele activități:

 • identificarea posibilităţilor de cooperare la nivelul fiecărei localităţi între administraţie, instituţii publice şi societăţi comerciale pentru asigurarea acţiunilor de evacuare;
 • coordonarea autorităţilor administraţiei publice în vederea stabilirii numărului de cetăţeni, instituţii publice şi operatori economici care se evacuează în raport de amploarea şi intensitatea situaţiei de urgenţă precum şi pentru identificarea spaţiilor necesare primirii evacuaţilor;
 • sporirea exigenţei în cazul verificării viabilităţii planurilor de evacuare în situaţii de urgenţă şi în mod deosebit pentru stabilirea măsurilor de actualizare a acestora;
 • cooperarea cu specialiştii Ministerului Apărării Naţionale în vederea întocmirii documentelor în situaţii de urgenţă/conflict armat şi stabilirii direcţiilor de acţiune privind evacuarea persoanelor şi bunurilor materiale.

Adăpostirea populației

Protecția prin adăpostire a populației se asigură în adăposturi construite din timp de pace în subsolul clădirilor în galerii edilitare și de termoficare,în tuneluri tehnologice etc.

La nivelul UE și NATO nu s-a impus o legislație privind protecția populației prin adăpostire, aceasta fiind realizată de fiecare țară în funcție de condițiile și resursele disponibile, în țara noastră adăpostirea fiin d reglementată prin legea nr.481/2004 *** republicată privind protecția civilă.

În acest sens este necesară intensificarea acțiunilor de coordonare a autorităților administrative publice pentru menținerea capabilităților de adăpostire a ppupulației și în special a instalețiilor necesare protecției și asigurării activităților specifice din adăposturi și puncte de comandă.

Personalul cu atribuții în domeniu din cadrul IDSU organizază convocări de pregătire și sesiuni de specialitate și verifică, prin activități specifice nivelul de pregătire al personalului din cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență județene și al municipului București.

Personalul de specialitate participă în grupurile de lucru, alături de specialiștii din instituții, la elaborarea normativelor,normelor și instrucțiunilor tehnice, în vederea asigurării cadrului unitar de protecție și executare a adăposturilor și amenjărilor de protecție civilă.Totodată personalul cu atribuții în domeniul pregătirii populației participă la elaborarea și actualizarea concepției de adăpostire.

Protecția chimică, bacteriologică, radiologică și nucleară

Existenţa la nivel naţional a riscului producerii de accidente la obiective cu risc major în domeniul cbrn (chimic, biologic, radiologic şi nuclear) poate afecta grav mediul, sănătatea şi activităţile economice, având totodată un puternic impact psihologic atât asupra populaţiei.

Protecţia C.B.R.N.(chimică, biologică, radiologică şi nucleară) reprezintă acţiunea de ocrotire a populaţiei (salariaţilor), pe timp de conflict armat împotriva efectelor A.D.M. (armelor de distrugere în masă), iar pe timp de pace împotriva E.A.D.A. (emisii altele decât atacul cu arma nucleară, biologică sau chimică).

Cu alte cuvinte, protecţia C.B.R.N. reprezintă acţiunea de ocrotire a populaţiei (salariaţilor) împotriva contaminării chimice, biologice, radiologice şi nucleare şi se asigură prin mijloace speciale de protecţie individuală, colectivă şi prin alte măsuri tehnice şi organizatorice care se realizează din timp de pace, cu prioritate în zonele de risc nuclear, chimic sau biologic.

Operatorii economici cu surse de pericol nuclear, chimic sau biologic au obligaţia de a evalua periodic zonele de risc, de a stabili măsurile de prevenire şi de protecţie necesare, de a asigura înştiinţarea autorităţilor publice, de a alarma şi de a asigura protecţia populaţiei afectate.

Posibilitatea contaminării chimice, biologice, radiologice şi nucleare ca urmare a întrebuinţării A.D.M. este în mod curent condiţionată de existenţa unui conflict armat.

Accidentul nuclear, chimic, urgenţa radiologică şi poluarea accidentală constituie evenimente imprevizibile cauzate de avarierea sau deteriorarea unor instalaţii, a unui utilaj sau mijloc de transport sau acţiuni intenţionate ale teroriştilor, conducând la eliberarea în mediul înconjurător a unor substanţe ce pot avea impact deosebit asupra populaţiei şi a factorilor de mediu. pentru diminuarea efectelor produse de evenimente cbrn este necesar a se realiza un ansamblu de măsuri şi acţiuni de specialitate ce intră în competenţa organismelor militare, de protecţie civilă şi a unor instituţii civile, ce trebuiesc cunoscute şi respectate şi de către populaţie. în conformitate cu prevederile art. 51 din legea nr. 481/2004 *** republicată privind protecţia civilă, protecţia chimică, biologică, radiologică şi nucleară a populaţiei (salariaţilor) se realizează prin mijloace de protecţie individuale, colectivă sau prin alte masuri tehnice şi organizatorice specifice, cu prioritate în zonele de risc.

Instituţiile şi operatorii economici care produc, transportă, depozitează sau manipulează substanţe periculoase în cantităţi ce pot pune în pericol viaţa şi sănătatea cetăţenilor, organizează şi execută controlul contaminării chimice, biologice, radiologice şi nucleare a materiilor prime şi produselor finite şi realizează măsurile de decontaminare a personalului propriu, terenului, clădirilor şi utilajelor.

Decontaminarea constă în eliminarea surselor poluante, limitarea, îndepărtarea sau neutralizarea agenţilor poluatori ai apei, aerului şi terenului.

Definiții

Alertă

 • stare de pregătire caracteristică, prin măsurile luate, pentru desfăşurarea unei acţiuni specifice;
 • semnal care avertizează asupra existenţei unui pericol real sau a unei ameninţări.

Înştiinţare

 • activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre iminenţa producerii sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă / serviciile de urgenţă profesioniste (ISU-uri)către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, în scopul evitării surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie.

Avertizare

 • activitatea de informare a populaţiei despre posibilitatea producerii/ manifestării unui dezastru/eveniment în următoarea perioadă de timp, precum şi zona/zonele de impact şi modul de acţiune în astfel de situaţii.

Prealarmare

 • transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare către autorităţi despre probabilitatea producerii unor dezastre sau a unui atac aerian.

Alarmare

 • activitatea de transmitere a semnalelor acustice sau optice de avertizare a populaţiei despre iminenţa manifestării unor tipuri de risc
 • activitatea prin care se avertizează populaţia despre pericolul iminent al atacurilor din aer, contaminării radioactive, chimice, biologice sau al dezastrelor, în scopul trecerii urgente şi în mod organizat la aplicarea măsurilor de protecţie şi intervenţie.

Adăpostire

 • măsură specifică de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi de patrimoniu, pe timpul ostilităţilor militare, împotriva efectelor atacurilor aeriene ale adversarului

Evacuare

 • măsură de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de alertă ori a producerii unei situaţii de urgenţă şi care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a fi afectate, în mod organizat, a unor instituţii publice, agenţi economici, categorii sau grupuri de populaţie ori bunuri şi dispunerea acestora în zone sau localităţi care asigură condiţii de protecţie a populaţiei, bunurilor şi valorilor, de funcţionare a instituţiilor publice şi agenţilor economici;
 • ansamblul activităţilor de protecţie civilă prin care, în situaţie de război sau în caz de dezastre, anumite categorii de populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, bunuri materiale şi valori culturale, sunt scoase din zona de risc, deplasate şi dispuse în alte zone care le asigură protecţie, condiţii de cazare, hrănire, asistenţă medicală şi continuarea activităţilor social-economice, de învăţământ, de depozitare şi păstrare a bunurilor.

CBRN

 • accident chimic – accident în urma căruia are loc eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unuia sau mai multor substanţe toxice (nocive), pe timpul producerii, stocării sau a transportului acesteia (acestora), care pot genera îmbolnăvirea (intoxicarea) gravă, sau decesul în masă a populaţiei, animalelor sau mixtă în zona în care se răspândeşte;
 • accident biologic – eveniment în urma căruia are loc eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unuia sau mai multor microorganisme (enzime, bacterii, agenţi patogeni), pe timpul producerii, stocării sau a transportului acesteia (acestora), care pot genera îmbolnăvirea (infestarea) în masă a populaţiei, animalelor sau mixtă în zona în care se răspândeşte;
 • accident nuclear – accident produs la o instalaţie nucleară, cu urmări deosebite asupra personalului, populaţiei şi mediului, determinând contaminarea radioactivă a acestora peste limitele admise;
 • accident ecologic – eveniment fortuit, imprevizibil care perturbă situaţia de normalitate, provocând urmări deosebit de grave asupra mediului.
 • contaminare nucleară, biologică şi chimică – depunerea de fragmente, particule sau fascicule de materiale radioactive, de pulberi, pelicule/picături, agenţi patogeni, microorganisme etc. pe sol, vegetaţie, în apă, în aer, pe diferite materiale sau obiecte, capabile să producă dereglări grave ale funcţionării organismelor sau, în anumite concentraţii, chiar decesul acestora;
 • decontaminare
 • activitate care se desfăşoară în scopul neutralizării ( al înlăturării ) substanţelor toxice industriale sau de luptă de pe alimente, echipament, materiale, tehnica de luptă, teren etc., folosind soluţii şi suspensii de decontaminare, sau solvenţi corespunzători.
 • constă în luarea unor măsuri specifice pentru îndepărtarea sau neutralizarea agenţilor contaminatori ai apei, alimentelor, echipamentului, mijloacelor tehnice, aerului sau solului;
 • depoluare – luarea unor măsuri specifice pentru identificarea şi eliminarea surselor poluante, limitarea, îndepărtarea sau neutralizarea agenţilor poluatori ai apei, aerului sau solului;
 • epidemie – extinderea într-un timp scurt, a unei boli contagioase prin contaminare, la un număr mare de persoane dintr-o localitate, comunitate, regiune etc., inclusiv din comunităţi militare;
 • epizootie – extinderea, într-un timp scurt, a unei boli contagioase prin contaminare, la un număr mare de animale dintr-o localitate, regiune etc.;
 • protecţie – ansamblul de măsuri şi acţiuni desfăşurate continuu şi într-o concepţie unitară, de către toate forţele participante şi la toate structurile, destinate creării condiţiilor de securitate a personalului, tehnicii şi sistemelor în cazul producerii unor dezastre şi a altor factori perturbatori, desfăşurate în scopul menţinerii capacităţii de intervenţie şi protecţie la nivel ridicat;
 • protecţia individuală N.B.C. – activitatea desfăşurată de fiecare persoană în parte, cu ajutorul echipamentelor şi al materialelor de protecţie individuală, sau folosind mijloace, soluţii şi suspensii de decontaminare N.B.C. din dotare;
 • urgenţa radiologică – este determinată de deplasarea în spaţiul aerian al ţării noastre, sau al unei zone din ţara noastră a norului radioactiv rezultat în urma unui accident nuclear pe teritoriul altui stat sau chiar pe alt continent. Pe tot parcursul deplasării unui asemenea nor radioactiv rezultă o urmă , o zonă contaminată ca urmare a depunerilor radioactive din nor pe direcţia de deplasare a vântului, contaminarea fiind mai puternică în zonele unde cad precipitaţii. Vorbim tot despre urgenţă radiologică şi în situaţia căderilor de obiecte cosmice radioactive, accidente pe timpul transportului şi depozitării deşeurilor radioactive, acţiuni teroriste, sau alte evenimente care duc la contaminarea radioactivă şi iradierea personalului.
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii